തെക്കൻ മേഖല

ഇടുക്കി

ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്

Binu Kumar N.

ബിനു കുമാർ എൻ.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002838

Nitheesh B

നിതീഷ് ബി.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 8129246785

email : foidukki@gmail.com