വടക്കൻ മേഖല

കണ്ണൂര്‍

Anagha S V

അനഘ എസ്. വി.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9633393126

Athira Ramachandran

ആതിര രാമചന്ദ്രൻ

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 8907338770

email : codnorternregion@gmail.com, fokannur@gmail.com