തെക്കൻ മേഖല

കോട്ടയം

ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്

Salini N.

ശാലിനി എൻ.

ഫീൽഡ് ഓഫീസർ - ഇൻ-ചാർജ്
+91 9496002836

Raji Mol T R

രാജി മോൾ ടി ആർ

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9656501105

Veena Mol R

വീണാ മോൾ ആർ

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9747388533

email : fokottayam@gmail.com