വടക്കൻ മേഖല

മലപ്പുറം

ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്

Rajesh M.

രാജേഷ് എം.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002847

Anjali T

അഞ്ജലി റ്റി

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002851

email : fomalapuram@gmail.com