വടക്കൻ മേഖല

കാസര്‍കോട്‌

ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്

Vidayadharan N.T.

വിദ്യാധരൻ എൻ. ടി.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002855

K.V. Lijesh

കെ. വി. ലിജേഷ്

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002857

email : fokasargod@gmail.com