വടക്കൻ മേഖല

കോഴിക്കോട്‌

ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്

E.K. Sony

ഇ. കെ. സോണി

ഫീൽഡ് ഓഫീസർ
+91 9496002848

Shaibeesh O.

ശൈബീഷ് ഓ.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 9496002849

Muhammed Ashiq V

മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് വി.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്
+91 8606786303

email : fokozhikode@gmail.com